Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracováním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je JUROB, s. r. o., IČO: 51277263, DIČ: 2120653359 so sídlom : Jur nad Hronom 161 , 93557 Jur nad Hronom, Slovensko (ďalej len: „správca“).

 • Kontaktné údaje správcu sú :

adresa: Jur nad Hronom 179, 935 57 Jur nad Hronom

email: jurob@jurob.sk

telefon:+421905345738

 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú , mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky/rezervácie.

 • Osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky/rezervácie:

krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 • Osobné údaje potrebné k registrácii:

krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

 • Osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácií:

e-mailová adresa

III.

Zákonný dôvod a účel zpracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom zpracovania osobných údajov je :

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ,(najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke rezervácii tovaru alebo služby.

 • Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezdi Vami a správcom,pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť

 • zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivit.

IV.

Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovanie rezervácií a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním služieb a ubytovania

 • externý dodávateľ účtovných služieb

 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmezdenie zpracovania podľa čl. 18 GDPR.

 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok

 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky/rezervácie z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.